Prisijunk prie mūsųUžsisakyti naujienlaiškį

Vardas:
El. paštas:

Steigimo aktas Spausdinti

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KARTU LENGVIAU“ STEIGIMO AKTAS

Šis Steigimo aktas yra pasirašytas du tūkstančiai aštuntųjų metų spalio šeštąją dieną, Vilniuje, Lietuvos Respublikoje

Ingrida Blažytė - Byčiuvienė, asmens kodas 47904300976, gyvenanti Didlaukio g. 51a-34, Vilnius, Lietuvos Respublikoje (toliau vadinama “Steigėju”) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, šiuo Steigimo aktu nusprendė įsteigti Viešąją įstaigą „Kartu lengviau“ (toliau vadinama “Viešąja įstaiga”) šiame Steigimo akte nustatytomis sąlygomis bei tvarka.

1. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TEISINIS STATUSAS

1.1. Viešoji įstaiga yra savo pavadinimą turintis pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą.
1.2. Viešoji įstaiga juridinio asmens statusą įgyja įregistravus ją Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.
1.3. Viešosios įstaigos pavadinimas yra viešoji įstaiga „Kartu lengviau“.
1.4. Viešosios įstaigos buveinė yra Didlaukio g. 51a-34, Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.5. Viešoji įstaiga steigiama neribotam laikui.

2. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR SRITYS

2.1. Viešosios įstaigos veiklos tikslai yra:
2.1.1. vienyti gydytojus, sergančiuosius smegenų navikais ir jų artimuosius, ir tuo būdu teikti kuo efektyvesnę pagalbą sergantiesiems smegenų navikais bei jų artimiesiems, o taip pat šviesti bei informuoti visuomenę apie klastingą smegenų navikų ligą;
2.1.2. organizuoti ir teikti medicininę, socialinę, psichologinę ir visokią kitokią reikalingą pagalbą sergantiesiems smegenų navikais bei jų artimiesiems;
2.1.3. šviesti Lietuvos visuomenę neuroonkologinių susirgimų temomis;
2.1.4. remti neurochirurgijos, neuroonkologijos mokslo ir praktikos vystimąsi Lietuvoje;
2.1.5. organizuoti savitarpio paramos grupeles smegenų navikais sergantiems žmonėms bei jų artimiesiems, kuriose būtų palaikanti, įkvepianti bei draugiška atmosfera;
2.1.6. visais įmanomais būdais sergantiesiems bei visiems besidomintiems teikti informaciją apie smegenų navikus, jų diagnozavimo bei gydymo galimybes, naujausius atradimus šioje srityje, mitybą, tradicinius bei netradicinius gydymo metodus;
2.1.7. kaupti medicininę, psichologinę, socialinę, teisinę ir kitokią informaciją apie smegenų navikus ir internetinės svetainės bei įvairių leidinių pagalba, o taip pat visais kitais įmanomais būdais sergantiesiems, jų artimiesiems bei plačiajai visuomenei pateikti informaciją apie šią gana retą, bet itin sunkią ligą - apie jos paplitimą, simptomus, diagnostiką, gydymo būdus bei rezultatus;
2.1.8. remti informacinių lankstinukų, mokslinių žurnalų bei kitų leidinių neurochirurgijos, neuroonkologijos tema leidybą;
2.1.9. leisti mokslinius, praktinius, informacinius, metodinius ir kitus leidinius Viešosios įstaigos veiklos tikslų klausimais;
2.1.10. organizuoti Viešosios įstaigos nariams bei visuomenei informacinius kursus, seminarus, paskaitas, rengti projektus ir pan;
2.1.11. rengti konferencijas, seminarus, simpoziumus aktualiomis sveikatos ugdymo, medicinos, taip pat kitais Viešosios įstaigos veiklos klausimais;
2.1.12. remti pacientų bendrijų, draugijų vadovų bei aktyvių jų narių dalyvavimą neorologinėse ar neuroonkologinėse konferencijose, pacientų bendrijų organizuojamuose suvažiavimuose ir panašiuose renginiuose Lietuvoje ar užsienio šalyse;
2.1.13. siekti, kad Lietuvos neuroonkologiniai pacientai turėtų galimybę dalyvauti tarptautiniuose klinikiniuose bandymuose;
2.1.14. remti slaugos ligonines ar jų skyrius teikiančius slaugą neuroonkologiniams ligoniams bei su jais bendradarbiauti ir esant galimybei juos remti siekiant sudaryti kuo geresnes slaugos sąlygas minėtiems ligoniams;
2.1.15. esant galimybei ir būtinybei, padėti sergantiesiems smegenų navikais išvykti arba siųsti jų ligos istorijos išrašus konsultacijoms į užsienio klinikas, kviestis konsultantus iš užsienio į Lietuvą, kai mūsų šalyje negalima garantuoti tinkamo smegenų navikų gydymo;
2.1.16. įstoti į įvairias tarptautines visuomenines organizacijas, palaikyti su jomis ryšius ir sudaryti susitarimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymui bei kitiems įstatymams, siekiant vienokios ar kitokios naudos Lietuvos sergantiesiems smegenų navikais bei jų artimiesiems;
2.1.17. ieškoti profesinių, ekonominių ryšių su Lietuvos ir užsienio gydymo ir mokslo įstaigomis ir institucijomis, veikiančiomis smegenų navikų srityse;
2.1.18. bendradarbiauti su įvairiomis Lietuvos bei užsienio sergančiųjų smegenų navikais ir jų globėjų draugijomis, organizacijomis, asociacijomis bei kiek įmanoma aktyviau prisidėti prie jų veiklos, tuo būdu plečiant savo veiklos sritis ir galimybes teikti efektyvesnę ir teisingesnę informaciją visiems į mus besikreipiantiems;
2.1.19. bendradarbiauti su kitomis panašiomis organizacijomis, teikiančiomis pagalbą kitomis onkologinėmis ar šiaip sunkiomis ligomis sergantiems žmonėms, ir dalintis gerąja patirtimi;
2.1.20. bendrauti ir dalintis patirtimi su jau pasveikusiais nuo smegenų navikų žmonėmis, jų artimaisiais bei žmonėmis, netekusiais artimųjų, sirgusių smegenų navikais, ar tais, kuriuos vienaip ar kitaip palietė ši liga, dalintis jų patirtimi;
2.1.21. teikti paramą gydytojams, dirbantiems mokslinį darbą eksperimentinėje ar klinikinėje neroonkologijoje bei dalyvaujantiems tarptautinių projektų įgyvendinime;
2.1.22. organizuoti asmenų, dirbančių sveikatos priežiūros ar sveikos gyvensenos propagavimo srityje, profesinį tobulinimąsi ir jų kvalifikacijos kėlimą;
2.1.23. organizuoti asmenų, dirbančių sveikatos priežiūros, susijusios su smegenų navikais, srityje, profesinį tobulinimąsi ir jų kvalifikacijos kėlimą;
2.1.24. teikti sveikatos priežiūros įstaigoms, jų darbuotojams, kitoms institucijoms mokslinę bei praktinę pagalbą ir pasiūlymus visais Viešosios įstaigos veiklos klausimais;
2.1.25. skatinti asmenų, dirbančių sveikos priežiūros, susijusios su smegenų navikais, srityje, dalyvavimą tarptautinėse stažuotėse, kongresuose, simpoziumuose įvairiais su Viešosios įstaigos veikla susijusiais klausimais;
2.1.26. teikti sveikatos priežiūros įstaigoms, jų darbuotojams, kitoms institucijoms mokslinę bei praktinę pagalbą ir pasiūlymus visais Viešosios įstaigos veiklos klausimais;
2.1.27. skatinti asmenų, dirbančių sveikos gyvensenos propagavimo bei sveikatingumo ugdymo srityje, dalyvavimą tarptautinėse stažuotėse, kongresuose įvairiais su Viešosios įstaigos veikla susijusiais klausimais;
2.1.28. padėti gerinti Lietuvos ligoninių neurochirurginių skyrių techninę bei materialinę bazę;
2.1.29. bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio valstybių valstybinėmis bei privačiomis įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis bei pavieniais asmenimis ir skatinti juos įvairiais būdais remti Viešosios įstaigos veiklą;
2.1.30. rengti ir vykdyti įvairias programas bei projektus, juose dalyvauti, siekiant suteikti pagalbą smegenų navikais sergantiesiems bei jų artimiesiems;
2.1.31. organizuoti taikius susirinkimus, demonstracijas, eitynes įstatymų nustatyta tvarka;
2.1.32. įstatymų nustatytose ribose dalyvauti valstybinių institucijų darbe, rengiant teisės aktų projektus, teikiant pasiūlymus gerinti sveikatos priežiūros būklę Lietuvoje;
2.1.33. atstovauti ir ginti asmenų, dirbančių sveikos gyvensenos propagavimo bei sveikatingumo ugdymo srityje, interesus visose visuomeninėse, valstybinėse Lietuvos, Europos Sąjungos ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose;
2.1.34. ieškoti profesinių, ekonominių ryšių su Lietuvos ir užsienio mokslo įstaigomis ir institucijomis, veikiančiomis sveikatingumo ugdymo bei sveikos gyvensenos srityse;
2.1.35. leisti mokslinius, praktinius, informacinius, metodinius ir kitus leidinius Viešosios įstaigos veiklos tikslų klausimais;
2.1.36. įstatymų nustatyta tvarka teikti labdarą ar paramą bei gauti paramą (būti paramos gavėju), siekiant įgyvendinti Viešosios įstaigos tikslus;
2.1.37. vykdyti kitą veiklą.

2.2. Viešosios įstaigos veiklos sritys yra:
2.2.1. suvažiavimų, konferencijų rengėjų veikla;
2.2.2. profesinis mokymas;
2.2.3. fizinės gerovės užtikrinimo veikla;
2.2.4. kita su žmonių sveikata susijusi veikla;
2.2.5. įvairi leidyba;
2.2.6. knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba;
2.2.7. įvairi mažmeninė prekyba;
2.2.8. kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse;
2.2.9. nuoma;
2.2.10. įvairūs mokslo tiriamieji ir taikomieji darbai;
2.2.11. sveikatos priežiūra ir socialinis darbas;
2.2.12. viešosios nuomonės tyrimas, viešosios nuomonės apklausa, rinkos konjunktūros tyrimas;
2.2.13. įvairių renginių organizavimas;
2.2.14. kita pramoginė veikla;
2.2.15. įstaigos, buhalterinės ir kompiuterinės įrangos techninė priežiūros ir remonto darbai;
2.2.16. įvairi gamyba;
2.2.17. naujo personalo atranka ir tarnybos parūpinimas;
2.2.18. parama;
2.2.19. reklama;
2.2.20. kitų, niekur kitur nepriskirtų, paslaugų veikla;

3. ASMENYS, KURIE GALI ATSTOVAUTI BENDROVEI, BEI JŲ ĮGALINIMAI

3.2. Iki Viešosios įstaigos steigiamojo susirinkimo Viešąją įstaigą atstovauja Steigėjas. Steigėjas turi teisę atlikti visus ir bet kuriuos veiksmus, reikalingus Viešosios įstaigos įsteigimui ir įregistravimui, įskaitant, bet ne tik, Viešosios įstaigos kaupiamosios sąskaitos atidarymą, pasirašymą Steigėjo vardu visų dokumentų, susijusių su Viešosios įstaigos įsteigimu ir įregistravimu, įskaitant teisę Steigėjo vardu pasirašyti Viešosios įstaigos įstatus ir Steigiamojo susirinkimo sprendimus, užpildyti, pasirašyti bei pateikti Juridinių asmenų registrui visas reikalingas formas ir prašymus bei atsiimti visus įregistruotos Viešosios įstaigos dokumentus.
3.3. Iki Viešosios įstaigos įregistravimo Steigėjas turi teisę Viešosios įstaigos vardu ir dėl jos interesų sudaryti sandorius. Toks sandoris Viešajai įstaigai sukuria prievoles po to, kai jį po Viešosios įstaigos įsteigimo patvirtina Viešosios įstaigos vadovas arba kitas įstatuose nurodytas organas. Jeigu Viešosios įstaigos vadovas arba kitas įstatuose nurodytas organas šio sandorio nepatvirtina, už juo pagrįstas prievoles solidariai atsako sandorį sudarę asmenys.

4. STEIGĖJO TURTUNIAI IR NETURTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, JŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

4.2. Steigėjas per 15 (penkiolika) dienų nuo kaupiamosios sąskaitos atidarymo perduoda Viešajai įstaigai piniginį įnašą, kuris yra lygus 100 (šimtas) litų.
4.3. Per 1 (vieną) mėnesį po šio Steigimo akto pasirašymo, Steigėjas atidaro kaupiamąją Viešosios įstaigos sąskaitą turinčiame licenciją Lietuvos Respublikos komerciniame banke.
4.4. Ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius po šio Steigimo akto pasirašymo Steigėjas parengia ir pasirašo Viešosios įstaigos įstatus, sušaukia Viešosios įstaigos steigiamąjį susirinkimą, paskiria Viešosios įstaigos valdymo organus, taip pat atlieka visus kitus su Viešosios įstaigos įsteigimu ir įregistravimu susijusius veiksmus, kurie gali būti reikalingi pagal tuo metu galiojantį Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymą.
4.5. Per 7 (septynias) dienas nuo Viešosios įstaigos įregistravimo dienos Steigėjas perduoda su Viešosios įstaigos įsteigimu susijusius dokumentus bei dokumentus sudarytus steigiamos Viešosios įstaigos vardu Viešosios įstaigos vadovui, surašydami perdavimo aktą.
4.6. Jei Viešoji įstaiga būtų neįregistruota, Steigėjo įnašas, perduotas Viešajai įstaigai, Steigėjo raštišku pareikalavimu turi būti nedelsiant grąžinti be jokių atskaitymų.

5. STEIGIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKA

5.1. Viešoji įstaiga atlygins Steigėjui visus kaštus ir išlaidas, jo patirtus ryšium su Viešosios įstaigos įsteigimu, su sąlyga, kad tokios išlaidos bus patvirtintos atitinkamais dokumentais.

PATVIRTINANT AUKŠČIAU IŠDĖSTYTĄ, šis Steigimo aktas buvo pasirašytas 2008 spalio 6 dieną 5 (penkiais) egzemplioriais.


Steigėjas:

Ingrida Blažytė – Byčiuvienė