Prisijunk prie mūsųUžsisakyti naujienlaiškį

Vardas:
El. paštas:

Įstatai Spausdinti

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "KARTU LENGVIAU" ĮSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Viešoji įstaiga „Kartu lengviau“ (toliau vadinama – Įstaiga) yra pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymą ir kitus įstatymus įsteigta viešoji organizacija, veikianti sveikatingumo skatinimo ir kitose su tuo susijusiose srityse, kurios tikslas – tenkinti viešuosius interesus. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
1.2. Viešosios įstaigos buveinė yra Didlaukio g. 51a-34, Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.3. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.
1.4. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.
1.5. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
1.6. Įstaiga įsteigta neribotam laikui.

2. ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI

2.1. Įstaigos veiklos tikslai yra:
2.1.1. vienyti gydytojus, sergančiuosius smegenų navikais ir jų artimuosius, ir tuo būdu teikti kuo efektyvesnę pagalbą sergantiesiems smegenų navikais bei jų artimiesiems, o taip pat šviesti bei informuoti visuomenę apie klastingą smegenų navikų ligą;
2.1.2. organizuoti ir teikti medicininę, socialinę, psichologinę ir visokią kitokią reikalingą pagalbą sergantiesiems smegenų navikais bei jų artimiesiems;
2.1.3. šviesti Lietuvos visuomenę neuroonkologinių susirgimų temomis;
2.1.4. remti neurochirurgijos, neuroonkologijos mokslo ir praktikos vystimąsi Lietuvoje;
2.1.5. organizuoti savitarpio paramos grupeles smegenų navikais sergantiems žmonėms bei jų artimiesiems, kuriose būtų palaikanti, įkvepianti bei draugiška atmosfera;
2.1.6. visais įmanomais būdais sergantiesiems bei visiems besidomintiems teikti informaciją apie smegenų navikus, jų diagnozavimo bei gydymo galimybes, naujausius atradimus šioje srityje, mitybą, tradicinius bei netradicinius gydymo metodus;
2.1.7. kaupti medicininę, psichologinę, socialinę, teisinę ir kitokią informaciją apie smegenų navikus ir internetinės svetainės bei įvairių leidinių pagalba, o taip pat visais kitais įmanomais būdais sergantiesiems, jų artimiesiems bei plačiajai visuomenei pateikti informaciją apie šią gana retą, bet itin sunkią ligą - apie jos paplitimą, simptomus, diagnostiką, gydymo būdus bei rezultatus;
2.1.8. remti informacinių lankstinukų, mokslinių žurnalų bei kitų leidinių neurochirurgijos, neuroonkologijos tema leidybą;
2.1.9. leisti mokslinius, praktinius, informacinius, metodinius ir kitus leidinius Įstaigos veiklos tikslų klausimais;
2.1.10. organizuoti Įstaigos nariams bei visuomenei informacinius kursus, seminarus, paskaitas, rengti projektus ir pan;
2.1.11. rengti konferencijas, seminarus, simpoziumus aktualiomis sveikatos ugdymo, medicinos, taip pat kitais Įstaigos veiklos klausimais;
2.1.12. remti pacientų bendrijų, draugijų vadovų bei aktyvių jų narių dalyvavimą neorologinėse ar neuroonkologinėse konferencijose, pacientų bendrijų organizuojamuose suvažiavimuose ir panašiuose renginiuose Lietuvoje ar užsienio šalyse;
2.1.13. siekti, kad Lietuvos neuroonkologiniai pacientai turėtų galimybę dalyvauti tarptautiniuose klinikiniuose bandymuose;
2.1.14. remti slaugos ligonines ar jų skyrius teikiančius slaugą neuroonkologiniams ligoniams bei su jais bendradarbiauti ir esant galimybei juos remti siekiant sudaryti kuo geresnes slaugos sąlygas minėtiems ligoniams;
2.1.15. esant galimybei ir būtinybei, padėti sergantiesiems smegenų navikais išvykti arba siųsti jų ligos istorijos išrašus konsultacijoms į užsienio klinikas, kviestis konsultantus iš užsienio į Lietuvą, kai mūsų šalyje negalima garantuoti tinkamo smegenų navikų gydymo;
2.1.16. įstoti į įvairias tarptautines visuomenines organizacijas, palaikyti su jomis ryšius ir sudaryti susitarimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymui bei kitiems įstatymams, siekiant vienokios ar kitokios naudos Lietuvos sergantiesiems smegenų navikais bei jų artimiesiems;
2.1.17. ieškoti profesinių, ekonominių ryšių su Lietuvos ir užsienio gydymo ir mokslo įstaigomis ir institucijomis, veikiančiomis smegenų navikų srityse;
2.1.18. bendradarbiauti su įvairiomis Lietuvos bei užsienio sergančiųjų smegenų navikais ir jų globėjų draugijomis, organizacijomis, asociacijomis bei kiek įmanoma aktyviau prisidėti prie jų veiklos, tuo būdu plečiant savo veiklos sritis ir galimybes teikti efektyvesnę ir teisingesnę informaciją visiems į mus besikreipiantiems;
2.1.19. bendradarbiauti su kitomis panašiomis organizacijomis, teikiančiomis pagalbą kitomis onkologinėmis ar šiaip sunkiomis ligomis sergantiems žmonėms, ir dalintis gerąja patirtimi;
2.1.20. bendrauti ir dalintis patirtimi su jau pasveikusiais nuo smegenų navikų žmonėmis, jų artimaisiais bei žmonėmis, netekusiais artimųjų, sirgusių smegenų navikais, ar tais, kuriuos vienaip ar kitaip palietė ši liga, dalintis jų patirtimi;
2.1.21. teikti paramą gydytojams, dirbantiems mokslinį darbą eksperimentinėje ar klinikinėje neroonkologijoje bei dalyvaujantiems tarptautinių projektų įgyvendinime;
2.1.22. organizuoti asmenų, dirbančių sveikatos priežiūros ar sveikos gyvensenos propagavimo srityje, profesinį tobulinimąsi ir jų kvalifikacijos kėlimą;
2.1.23. organizuoti asmenų, dirbančių sveikatos priežiūros, susijusios su smegenų navikais, srityje, profesinį tobulinimąsi ir jų kvalifikacijos kėlimą;
2.1.24. teikti sveikatos priežiūros įstaigoms, jų darbuotojams, kitoms institucijoms mokslinę bei praktinę pagalbą ir pasiūlymus visais Įstaigos veiklos klausimais;
2.1.25. skatinti asmenų, dirbančių sveikos priežiūros, susijusios su smegenų navikais, srityje, dalyvavimą tarptautinėse stažuotėse, kongresuose, simpoziumuose įvairiais su Įstaigos veikla susijusiais klausimais;
2.1.26. teikti sveikatos priežiūros įstaigoms, jų darbuotojams, kitoms institucijoms mokslinę bei praktinę pagalbą ir pasiūlymus visais Įstaigos veiklos klausimais;
2.1.27. skatinti asmenų, dirbančių sveikos gyvensenos propagavimo bei sveikatingumo ugdymo srityje, dalyvavimą tarptautinėse stažuotėse, kongresuose įvairiais su Įstaigos veikla susijusiais klausimais;
2.1.28. padėti gerinti Lietuvos ligoninių neurochirurginių skyrių techninę bei materialinę bazę;
2.1.29. bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio valstybių valstybinėmis bei privačiomis įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis bei pavieniais asmenimis ir skatinti juos įvairiais būdais remti Įstaigos veiklą;
2.1.30. rengti ir vykdyti įvairias programas bei projektus, juose dalyvauti, siekiant suteikti pagalbą smegenų navikais sergantiesiems bei jų artimiesiems;
2.1.31. organizuoti taikius susirinkimus, demonstracijas, eitynes įstatymų nustatyta tvarka;
2.1.32. įstatymų nustatytose ribose dalyvauti valstybinių institucijų darbe, rengiant teisės aktų projektus, teikiant pasiūlymus gerinti sveikatos priežiūros būklę Lietuvoje;
2.1.33. atstovauti ir ginti asmenų, dirbančių sveikos gyvensenos propagavimo bei sveikatingumo ugdymo srityje, interesus visose visuomeninėse, valstybinėse Lietuvos, Europos Sąjungos ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose;
2.1.34. ieškoti profesinių, ekonominių ryšių su Lietuvos ir užsienio mokslo įstaigomis ir institucijomis, veikiančiomis sveikatingumo ugdymo bei sveikos gyvensenos srityse;
2.1.35. leisti mokslinius, praktinius, informacinius, metodinius ir kitus leidinius Įstaigos veiklos tikslų klausimais;
2.1.36. įstatymų nustatyta tvarka teikti labdarą ar paramą bei gauti paramą (būti paramos gavėju), siekiant įgyvendinti Įstaigos tikslus;
2.1.37. vykdyti kitą veiklą.

2.2. Įstaigos veiklos sritys yra:
2.2.1. suvažiavimų, konferencijų rengėjų veikla;
2.2.2. profesinis mokymas;
2.2.3. fizinės gerovės užtikrinimo veikla;
2.2.4. kita su žmonių sveikata susijusi veikla;
2.2.5. įvairi leidyba;
2.2.6. knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba;
2.2.7. įvairi mažmeninė prekyba;
2.2.8. kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse;
2.2.9. nuoma;
2.2.10. įvairūs mokslo tiriamieji ir taikomieji darbai;
2.2.11. sveikatos priežiūra ir socialinis darbas;
2.2.12. viešosios nuomonės tyrimas, viešosios nuomonės apklausa, rinkos konjunktūros tyrimas;
2.2.13. įvairių renginių organizavimas;
2.2.14. kita pramoginė veikla;
2.2.15. įstaigos, buhalterinės ir kompiuterinės įrangos techninė priežiūros ir remonto darbai;
2.2.16. įvairi gamyba;
2.2.17. naujo personalo atranka ir tarnybos parūpinimas;
2.2.18. parama;
2.2.19. reklama;
2.2.20. kitų, niekur kitur nepriskirtų, paslaugų veikla;
2.2.21. kita veikla.

2.3. Licencijuojama arba Lietuvos Respublikos įstatymais reglamentuojama veikla galima tik gavus atitinkamą licenciją arba leidimą.

3. ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Įstaiga gali įgyti ir turėti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, šiems įstatams ir Įstaigos veiklos tikslams.
3.2. Įstaiga turi turėti bent vieną sąskaitą banke.
3.3. Įstaiga turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais.
3.4. Įstaiga turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Įstaigos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
3.5. Įstaiga gali gauti paramą ir labdarą.
3.6. Įstaigai draudžiama:
3.6.1. gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta šiuose įstatuose;
3.6.2. neatlygintinai perduoti Įstaigos turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartį Įstaigos dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymo 17 straipsnio 9 dalyje numatytą atvejį.
3.6.3. skolintis pinigų už palūkanas iš savo dalininko ar su juo susijusio asmens;
3.6.4. užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą.

4. ĮSTAIGOS DALININKAI. JŲ TEISĖS IR PAREIGOS. NAUJŲ DALININKŲ PRIĖMIMO TVARKA

4.1. Įstaigos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris įstatymų ir įstatų nustatyta tvarka yra perdavęs Įstaigai įnašą ir turi Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymo ir šių Įstatų nustatytas dalininko teises, taip pat asmuo, kuriam dalininko teisės yra perleistos šių Įstatų ar įstatymų nustatyta tvarka.
4.2. Įstaigos steigėjas, įstatymų ir šių Įstatų nustatyta tvarka perdavęs Įstaigai įnašą, tampa Įstaigos dalininku.
4.3. Įstaigos dalininkais gali tapti fiziniai ir juridiniai asmenys, siekiantys prisidėti prie Įstaigos tikslų, pateikę raštišką prašymą Įstaigos vadovui ir gavę visuotinio dalininkų susirinkimo sutikimą bei perdavę Įstaigai įnašą. Susirinkimo nutarimas dėl naujų dalininkų priėmimo priimamas, jeigu už tai balsuoja visi Įstaigos dalininkai. Nauji dalininkai įgyja turtines ir neturtines teises ir pareigas nuo tada, kai nustatyta tvarka yra įregistruojamas Įstaigos kapitalo padidėjimas. Naujų dalininkų įnašų į Įstaigos kapitalą apmokėjimo tvarką ir terminus nustato visuotinis dalininkų susirinkimas.
4.4. Įstaigos dalininkas turi šias turtines teises:
4.4.1. gauti likviduojamos Įstaigos turto dalį, Viešųjų įstaigų įstatymo 17 str. 9 d. numatyta tvarka;
4.4.2. Įstatų ir įstatymų nustatyta tvarka perleisti kitiems asmenims dalininko teises.
4.5. Įstaigos dalininkas turi šias neturtines teises:
4.5.1. dalyvauti ir balsuoti Įstaigos visuotiniuose dalininkų susirinkimuose;
4.5.2. susipažinti su Įstaigos dokumentais ir gauti Įstaigos turimą informaciją apie jos veiklą;
4.5.3. kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas panaikinti Įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo ir Įstaigos vadovo sprendimus, taip pat pripažinti negaliojančiais valdymo organų sudarytus sandorius, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymo normoms, Įstaigos įstatams arba protingumo ar sąžiningumo principams;
4.5.4. kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas uždrausti Įstaigos valdymo organams ateityje sudaryti sandorius, prieštaraujančius Įstaigos veiklos tikslams ar pažeidžiančius Įstaigos valdymo organo kompetenciją;
4.5.5. kitas įstatymuose nustatytas neturines teises.

5. DALININKO TEISIŲ PERLEIDIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA

5.1. Dalininkas turi teisę perleisti kitiems asmenims dalininko teises šiuose Įstatuose nurodyta tvarka, išskyrus atvejus, kai dalininkas yra valstybė ar savivaldybė.
5.2. Dalininkas gali perleisti dalį ar visas jam priklausančias dalininko teises sudarydamas teisės aktuose numatytos formos bei teisės aktų nedraudžiamus sandorius.
5.3. Dalininkas gali perleisti dalininko teises kitiems asmenims (ne dalininkams) tik gavęs kitų dalininkų atsisakymus dėl pirmenybės teisės įsigyti dalininko ketinamas perleisti teises.
5.4. Įstaigos dalininkas privalo raštu pranešti Įstaigos vadovui apie ketinimą perleisti savo dalininko teises kitiems asmenims. Įstaigos vadovas privalo visiems dalininkams pranešti apie dalininko ketinimą perleisti savo dalininko teises kitiems asmenims ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo dalininko pranešimo gavimo. Dalininkai turi duoti sutikimą arba motyvuotą atsisakymą duoti sutikimą dėl dalininko teisių perleidimo per 30 dienų nuo Įstaigos pranešimo gavimo dienos.

6. DALININKŲ ĮNAŠŲ PERDAVIMO ĮSTAIGAI TVARKA

6.1. Dalininkų įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialus ir nematerialus turtas. Įstaigos dalininkai ir jų įnašų vertė yra įrašomi Įstaigos dokumentuose, o dalininkam išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas. Už įstaigos dalininkų registravimą atsako Įstaigos vadovas.

7. ĮSTAIGOS ORGANAI

7.1. Įstaigos organai yra Įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – Įstaigos vadovas.
7.2. Kolegialūs valdymo organai įstaigoje nesudaromi.
7.3. Įstaigoje sudaromas patariamasis organas – Prezidiumas, kuris nėra Įstaigos valdymo organas.

8. ĮSTAIGOS VISUOTINIS DALININKŲ SUSIRINKIMAS

8.1. Aukščiausiasis Įstaigos organas yra visuotinis dalininkų susirinkimas. Įstaigos savininko raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.
8.2. Visuotinis dalininkų susirinkimas:
8.2.1. keičia Įstaigos įstatus;
8.2.2. nustato paslaugų, darbų bei produkcijos kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles;
8.2.3. skiria ir atleidžia Įstaigos vadovą, nustato jo darbo sutarties sąlygas;
8.2.4. tvirtina metinę finansinę atsakomybę;
8.2.5. nustato informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie Įstaigos veiklą;
8.2.6. priima sprendimą dėl Įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;
8.2.7. priima sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;
8.2.8. priima sprendimą pertvarkyti Įstaigą;
8.2.9. priima sprendimą likviduoti Įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą;
8.2.10. skiria ir atleidžia likvidatorių, tais atvejais, kai sprendimą likviduoti Įstaigą priima visuotinis dalininkų susirinkimas;
8.2.11. nustato Įstaigos vidaus kontrolės tvarką;
8.2.12. priima sprendimą dėl įstaigos vidaus audito ir renka audito įmonę;
8.2.13. sprendžia kitus jo kompetencijai priskirtus klausimus, numatytus šiuose įstatuose ar įstatymuose.
8.3. Eilinis visuotinis dalininkų susirinkimas turi įvykti kasmet per keturis mėnesius nuo Įstaigos finansinių metų pabaigos.
8.4. Neeilinis visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas Įstaigos vadovo sprendimu arba visų dalininkų bendru susitarimu.
8.5. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių Įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Įstaigos dalininkas.
8.6. Apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą Įstaigos vadovas privalo informuoti visus dalininkus registruotu laišku arba pasirašytinai ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki susirinkimo dienos. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, dalininkai turi būti informuojami ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki jo. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi dalininkai, turintys balsavimo teisę, arba jų atstovai su tuo raštu sutinka.
8.7. Pranešime apie visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:
8.7.1. susirinkimo data ir vieta;
8.7.2. susirinkimo darbotvarkės projektas.
8.8. Visuotinio dalininkų susirinkimo darbotvarkę rengia Įstaigos vadovas.
8.9. Visuotinio dalininkų susirinkimo darbotvarkės projektas gali būti tikslinamas. Dalininkai turi teisę reikalauti, kad į darbotvarkę būtų įtraukti jų siūlomi klausimai.
8.10. Jei dalininkų susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie susirinkimo sušaukimą, buvo patikslinta, tai apie darbotvarkės pasikeitimus dalininkams turi būti pranešta tokia pat tvarka, kaip apie visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą ir ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki susirinkimo.
8.11. Visuotinis dalininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus kai jame dalyvauja visi dalininkai ir nei vienas dalininkas nebalsuoja raštu.
8.12. Visuotiniame dalininkų susirinkime dalyvaujantys dalininkai (jų įgaliotiniai) registruojami pasirašytinai registravimo sąraše. Šį sąrašą ir visuotinio dalininkų susirinkimo protokolą pasirašo visuotinio dalininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Prie protokolo pridedamas susirinkimo dalyvių sąrašas.
8.13. Visuotiniame dalininkų susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi Įstaigos dalininkai. Vienas dalininkas visuotiniame dalininkų susirinkime turi vieną balsą. Įstaigos vadovas, jei jis nėra dalininkas, gali dalyvauti visuotiniame dalininkų susirinkime be balso teisės. Visuotiniame dalininkų susirinkime dalininkų pritarimu gali dalyvauti ir kiti asmenys.
8.14. Sprendimai visuotiniame dalininkų susirinkime priimami dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma, išskyrus Viešųjų įstaigų įstatyme ir šiuose įstatuose nustatytas išimtis, kai sprendimai priimami kvalifikuota balsų dauguma. Įstatų 8.2.1, 8.2.7, 8.2.8 ir 8.2.9 dalyse nurodyti visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami kvalifikuota 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma.

9. ĮSTAIGOS VADOVAS

9.1. Įstaiga turi vienasmenį valdymo organą – Įstaigos vadovą.
9.2. Įstaigos vadovas:
9.2.1. organizuoja Įstaigos veiklą ir veikia jos vardu santykiuose su kitais asmenimis;
9.2.2. sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Įstaigos darbuotojais;
9.2.3. atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą ir jos pateikimą visuotiniam dalininkų susirinkimui;
9.2.4. atsako už visuotinio dalininko susirinkimo sušaukimą;
9.2.5. atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;
9.2.6. pateikia pranešimą dalininkams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Įstaigos veiklai;
9.2.7. atsako už Įstaigos dalininkų registravimą;
9.2.8. pateikia informaciją visuomenei apie Įstaigos veiklą;
9.2.9. atsako už viešos informacijos paskelbimą;
9.2.10. be atskiro įgaliojimo savo kompetencijos ribose sudaro sandorius Įstaigos vardu;
9.2.11. atlieka kitas funkcijas, kurios tiesiogiai ar pagal savo prasmę nėra priskirtinos Visuotiniam susirinkimui.
9.3. Įstaigos vadovą renka ir atleidžia visuotinis dalininkų susirinkimas.
9.4. Visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo Įstaigos vardu sudaro darbo sutartį su Įstaigos vadovu ir ją nutraukia. Su Įstaigos vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis.
9.5. Darbo ginčai tarp Įstaigos vadovo ir Įstaigos nagrinėjami teisme.

10. PREZIDIUMAS

10.1. Įstaiga turi Prezidiumą.
10.2. Prezidiumas yra patariamasis Įstaigos organas.
10.3. Prezidiumo nariai į Prezidiumą paskiriami Įstaigos vadovo įsakymu, pateikus Įstaigos vadovui prašymą.
10.4. Prezidiumo narių skaičius Įstaigoje neribojamas.
10.5. Prezidiumo nariams už veiklą Įstaigoje neatlyginama.
10.6. Prezidiumo nariai laisvanoriškai dalyvauja Prezidiumo suvažiavimuose Įstaigos vadovo paskirtu laiku.

11. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI LIKVIDAVIMO TVARKA

11.1. Įstaiga, plėtodama savo veiklą, vadovaudamasi LR Civiliniu kodeksu bei kitais teisės aktais, gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Įstaiga atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.
11.2. Įstaigos filialas yra struktūrinis Įstaigos padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas ar dalį įstaigos funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo. Įstaigos filialas veikia pagal Įstaigos filialo nuostatus, kuriuos tvirtina Įstaigos vadovas. Filialų skaičius neribojamas.
11.3. Įstaigos atstovybė yra Įstaigos padalinys, turintis buveinę, Įstaigos suteiktų įgalinimų ribose turintis teisę atstovauti Įstaigos interesams ir juos ginti, taip pat sudaryti sandorius bei atlikti kitus teisės aktų leistinus veiksmus Įstaigos vardu. Atstovybė nėra juridinis asmuo. Įstaigos atstovybė veikia pagal atstovybės nuostatus, kuriuos tvirtina Įstaigos vadovas. Atstovybių skaičius neribojimas. Filialas ar atstovybė registruojama ir išregistruojama įstatymų nustatyta tvarka.
11.4. Sprendimą dėl Įstaigos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima visuotinis dalininkų susirinkimas 2/3 susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma. Filialų, atstovybių vadovus skiria ir atleidžia Įstaigos vadovas.

12. ĮSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

12.1. Teisę keisti ir papildyti Įstaigos įstatus turi visuotinis dalininkų susirinkimas.
12.2. Įstatų pakeitimai ir papildymai tvirtinami Visuotiniame susirinkime 2/3 jame dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma.
12.3. Pakeistus Įstaigos įstatus pasirašo, visuotinio dalininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą pakeisti įstatus, įgaliotas asmuo.
12.4. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka momento.

13. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO DALININKAMS TVARKA

13.1. Įstaigos vadovas privalo raštu pranešti dalininkams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Įstaigos veiklai.
13.2. Dalininkai turi teisę, bet kuriuo metu pareikalauti susipažinti su Įstaigos dokumentais ir gauti Įstaigos turimą informaciją apie jos veiklą.
13.3. Dalininkui raštu pareikalavus, Įstaiga ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti dalininkui galimybę susipažinti ir pateikti kopijas šių dokumentų: Įstaigos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitą, bendrovės veiklos ataskaitą, auditoriaus išvadą bei audito ataskaitą, visuotinio dalininkų susirinkimo protokolų ir kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai, dalininkų sąrašą ir kitus Įstaigos dokumentus, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybos) paslapties.
13.4. Įstaigos dokumentai, jų kopijos ir kita informacija dalininkams pateikiama neatlygintinai.

14. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

14.1. Viešą informaciją, su kuria reikia susipažinti Įstaigos dalininkus ir/ar kitus asmenis, Įstaigos vadovas turi paskelbti respublikiniame dienraštyje „Respublika“ ir pranešti kiekvienam įstaigos dalininkui pasirašytinai arba registruotu laišku teisės aktuose numatytais terminais.
14.2. Visuotinio dalininkų susirinkimo nutarimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti dalininkus arba kitus asmenis, išsiunčiami jiems nevėliau kaip per 15 dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. Už nutarimų ir pranešimų turinį ir paskelbimą atsako Įstaigos vadovas.
14.3. Apie sprendimą pertvarkyti arba likviduoti viešąją įstaigą turi būti paskelbta viešai respublikiniame dienraštyje „Respublika“ tris kartus ne mažesniais kaip trisdešimties dienų intervalais arba paskelbta vieną kartą ir pranešta raštu visiems kreditoriams.
14.4. Apie parengtas Įstaigos reorganizavimo sąlygas turi būti paskelbta respublikiniame dienraštyje „Respublika“ tris kartus ne mažesniais kaip trisdešimties dienų intervalais arba paskelbta vieną kartą ne vėliau kaip prieš trisdešimt dienų iki visuotinio dalininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl reorganizavimo, ir pranešta raštu visiems Įstaigos kreditoriams.

15. INFORMACIJOS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

15.1. Įstaigos vadovas turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui praėjusių finansinių metų viešosios įstaigos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, gali susipažinti su ja Įstaigos buveinėje, pateikdamas prašymą.
15.2. Informacija, kuri pateikiama visuomenei apie Įstaigos veiklą, nustato visuotinis dalininkų susirinkimas. O už jos pateikimą yra atsakingas Įstaigos vadovas.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Įstatai yra teisinis dokumentas, kuriuo vadovaujasi Įstaiga savo veikloje.
16.2. Įstaigos Įstatai bei jų pakeitimai galioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.
16.3. Klausimai, neaptarti šiuose Įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


2008 m. spalio 3 d.

Steigėja Ingrida Blažytė - Byčiuvienė